NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV

INFORMÁCIA O OCHRANE A SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

PRÁVO NA INFORMÁCIE (čl. 13 Nariadenia)

Za účelom splnenia informačnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorá zodpovedá právu dotknutej osoby na informácie, prevádzkovateľ v súlade s čl. 13 Nariadenia a § 19 Zákona poskytuje dotknutej osobe nasledovné informácie:

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa: 

Obchodné meno : MRE Management, k.s.

Sídlo : Hviezdoslavovo nám. 7, 811 02 Bratislava

IČO : 48 300 128 

Zápis : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sr, Vložka č.: 1565/B

Tel. : +421 2 3240 8888 

Fax : +421 2 3214 4777

E-mail : office@modestagroup.com 

 

Zoznam spracúvaných osobných údajov:

 • meno a priezvisko
 • telefónne číslo
 • e-mailová adresa

Účel spracúvania osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom:

 • sprostredkovanie uzatvorenia kúpnej zmluvy, nájomnej zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní, dohody o zložení zálohy, vypracovanie odovzdávacieho protokolu a návrhu na vklad, najmä príprava uzatvorenia príslušnej zmluvy alebo iného z uvedených dokumentov, evidencia zmluvy a súvisiacich dokumentov vrátane všetkých ich zmien v internom systéme prevádzkovateľa, plnenie predmetu zmluvy a kontrola jej plnenia zo strany dotknutej osoby, vybavovanie reklamácií a sťažností, vymáhanie pohľadávok vzniknutých v súvislosti s neplnením zmluvy - právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, t.j. plnenie príslušnej zmluvy, vrátane predzmluvných vzťahov,
 • vypracovanie záznamu o obhliadke - právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, t. j. náš oprávnený záujem. Naším oprávneným záujmom v tomto prípade je riadny a nerušený výkon našej podnikateľskej činnosti, ktorú by sme nemohli vykonávať v prípade, ak by ste ohľadom kúpy, resp. nájmu nehnuteľnosti komunikovali s vlastníkom bez našej účasti napriek tomu, že Vám bola predmetná nehnuteľnosť predstavená našou spoločnosťou,
 • evidencia pošty a správa registratúry, t.j. evidencia a správa poštových zásielok, pošty doručovanej a odosielanej z a do elektronickej schránky a evidencia a archivácia zmlúv, účtovných, daňových a súvisiacich dokladov v interných systémoch prevádzkovateľa - právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t. j. splnenie našej zákonnej povinnosti podľa osobitných predpisov, a to najmä podľa zákona o účtovníctve a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • reklama a marketing služieb a produktov prevádzkovateľa, najmä zasielanie informačných newsletterov o našich produktoch a službách a aktuálnej ponuke nehnuteľností a pod. - právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, t.j. Váš výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov,
 • vybavovanie Vašich žiadostí zaslaných nám prostredníctvom kontaktného formuláru, ktorý nájdete na našej stránke: https://www.modestagroup.com/sk/kontakt – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, t.j. Váš výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov,
 • spracúvanie informácií na základe súborov cookies, protokolových súborov, Google Analytics a súborov Facebook pixels - právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, t. j. náš oprávnený záujem. Naším oprávneným záujmom v tomto prípade je analýza Vášho používania našej internetovej stránky a následného prispôsobovania jej obsahu a funkcií Vašim potrebám a požiadavkám na základe výstupov z uvedených súborov.

ZDROJ ZÍSKAVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje získavame predovšetkým priamo od Vás, a to vtedy, keď nám ich dobrovoľne poskytujete v súvislosti s dopytom alebo žiadosťou o naše služby, ktoré nám adresujete osobne, telefonicky, elektronicky alebo prostredníctvom kontaktného formuláru, ktorý nájdete na našom webovom sídle: https://www.modestagroup.com/sk/kontakt.

V prípade, ak ste zamestnancom nášho klienta, ktorý je právnickou osobou, prípadne živnostníkom, ktorý si Vás určil ako svoju oprávnenú osobu pre oblasť komunikácie s našou spoločnosťou, osobné údaje môžeme získavať aj od Vášho zamestnávateľa; poskytnutím informácií, ktoré sú obsahom tohto poučenia nie je dotknutá informačná povinnosť Vášho zamestnávateľa v rozsahu podľa článku 13 Nariadenia, resp. § 19 Zákona pri získavaní a spracúvaní Vašich osobných údajov v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom zamestnanca a zamestnávateľa.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky Vaše osobné údaje budú ukladané v našich interných systémoch a budú nami ďalej poskytované a sprístupňované príjemcom, ktorými sú pridelení sprostredkovatelia (fyzické osoby podnikatelia alebo právnické osoby vykonávajúce činnosť v mene a na účet našej spoločnosti), právni poradcovia, daňoví poradcovia, finanční agenti, banky, majitelia sprostredkúvaných nehnuteľností a sprostredkovatelia, ktorí nám pomáhajú pri poskytovaní služieb (napr. Webhosting, služby zasielania e-mailových newsletterov, poskytovatelia IT služieb) a ktorí sú zmluvne zaviazaní prísne chrániť Vaše osobné údaje a nepoužívať ich na iné účely než na zabezpečovanie našich služieb.

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje poskytované na vyššie uvedené účely nám poskytujete dobrovoľne, a to aj v prípadoch, kedy je ich poskytnutie zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou. Ak sa však rozhodnete neposkytnúť nám ich, nebudeme Vám môcť poskytnúť požadované služby, pre ktoré tieto údaje potrebujeme.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sa uchovávajú počas trvania poskytovania našich služieb Vám, resp. spoločnosti, v ktorej pôsobíte. Po uplynutí lehoty budú Vaše osobné údaje vymazané.

Osobné údaje získané na účely marketingu našich služieb sú uchovávané na dobu 5 rokov. Po jej uplynutí budú Vaše osobné údaje vymazané.

COOKIES

Táto stránka používa súbory cookies.

Súbory cookies umožňujú skvalitňovať a prispôsobovať naše služby poskytované prostredníctvom internetovej stránky. Cookies sú krátke textové súbory používané na ukladanie informácií. Pri návšteve webových stránok môže webová lokalita umiestniť cookies v počítači návštevníka. Ak používateľ opätovne navštívi webovú stránku, webová stránka neskôr môže prečítať údaje o predtým uložených súboroch cookies, napr. určiť, či používateľ navštívil stránku predtým a o ktoré oblasti sa používateľ zaujímal.

Ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete na stránke WIKIPEDIA .

Zmeňte si nastavenia súborov cookies

Spôsob, akým webový prehliadač spracováva súbory cookies a ktoré zo súborov cookies sú povolené alebo zakázané, môže používateľ určiť v nastaveniach webového prehliadača. Tieto nastavenia závisia vždy od príslušného webového prehliadača. Podrobné informácie môžete získať prostredníctvom pomocnej funkcie príslušného webového prehliadača.

Ak je používanie súborov cookies obmedzené, nemusí byť možné vždy plne využiť všetky funkcie tejto webovej stránky.

Cookies na našej webstránke

Naša webová stránka spracováva nasledovné súbory cookies:

 • absolútne nevyhnutné súbory cookies na zabezpečenie základných funkcií webových stránok,
 • súhlas so súbormi cookies: Používa sa na ukladanie súhlasu s používaním súborov cookies,
 • gaOptout, maOptout, fbOptout: Používa sa na uloženie odhlásenia zo služby Google Analytics,
 • funkčné súbory cookies na zabezpečenie výkonu webových stránok,
 • výkonné súbory cookies na zlepšenie používateľského zážitku,
 • Google Analytics (pozri nižšie),
 • Facebook Pixel (pozri nižšie),
 • reklamné cookies na riadenie reklamných kampaní.

PROTOKOLOVÉ SÚBORY

Táto webová stránka spracúva nasledujúce osobné údaje obsiahnuté v protokolových súboroch na účely monitorovania technickej funkcie a zvyšovania spoľahlivosti webového servera (technické bezpečnostné opatrenia):

 • sprístupnený obsah,
 • čas požiadavky servera,
 • Typ prehliadača / verzia prehliadača,
 • použitý operačný systém,
 • URL odkazujúceho,
 • IP-adresa,
 • meno používateľa.

Tieto údaje sa ukladajú iba dočasne na dobu štyroch hodín. Potom sú IP adresa a meno používateľa anonymizované.

GOOGLE ANALYTICS

Táto webová stránka využíva službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Naša spoločnosť má za týmto účelom uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou Google.

Pri prístupe na naše webové stránky sa softvér pripája na servery spoločnosti Google a prenáša údaje na servery spoločnosti Google, z ktorých niektoré sa nachádzajú v Spojených štátoch. Služba Google Analytics tiež používa súbory cookies na ukladanie informácií o používateľovi webových stránok a na analýzu používania webových stránok používateľom webových stránok.

Táto webová stránka používa funkciu „IP anonymizácia“. Výsledkom je, že Vaša IP adresa bude skrátená, a preto bude spoločnosťou Google anonymizovaná v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná adresa IP odoslaná na server Google v USA a skrátená priamo tam.

Spoločnosť Google použije zhromaždené údaje na vyhodnotenie používania webových stránok, zostavenie prehľadov o aktivite webových stránok a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webových stránok a používaním internetu.

Spoločnosť Google prenesie tieto informácie tretím stranám, len ak to vyžaduje zákon, alebo ak tretie strany spracujú tieto údaje v mene spoločnosti Google.

Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov používateľov v službe Google Analytics nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

Ako zakázať službu Google Analytics

Zabrániť zhromažďovaniu Vašich používateľských údajov na našich webových stránkach môžete vo všeobecnosti tým, že vo svojom webovom prehliadači nastavíte možnosť „Nesledovať“. Naša webová stránka berie do úvahy signál „Do not Track“ („Nesledovať“), ktorý Váš webový prehliadač pošle na všetky webové stránky.

Všeobecne môžete zabrániť tomu, aby služba Google Analytics zhromažďovala vaše údaje o používateľovi na všetkých webových stránkach stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na nasledujúcom odkaze.

Zabrániť zhromažďovaniu údajov o používateľoch pomocou služby Google Analytics iba na tejto webovej stránke môžete kliknutím na nasledujúci odkaz. Tým bude nastavený súbor cookie, ktorý zabráni zhromažďovaniu Vašich údajov o budúcich návštevách tejto webovej stránky.

FACEBOOK PIXEL

Táto webová stránka využíva službu Facebook Pixel, webovú analytickú službu Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko („Facebook“). Naša spoločnosť má za týmto účelom uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou Facebook. Údaje sa čiastočne prenášajú do USA. Prenos údajov do USA sa uskutočňuje výlučne na základe zásad Privacy Shield.

Pri prístupe na našu internetovú stránku sa softvér pripojí na servery spoločnosti Facebook, na ktoré sú prenášané dáta, a z ktorých niektoré sú umiestnené v USA. Facebook Pixel tiež používa súbory cookies na ukladanie informácií o používateľovi webových stránok a na analýzu používania webových stránok používateľom webových stránok.

Spoločnosť Facebook použije zhromaždené údaje na vyhodnotenie používania webových stránok, na zostavovanie správ o aktivitách na webových stránkach a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa aktivity na webových stránkach a používania internetu.

Spoločnosť Facebook môže preniesť tieto informácie tretím stranám, len ak to vyžadujú zákony alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje v mene spoločnosti Facebook.

Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Facebook, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook.

Ako zakázať Facebook pixels

Zabrániť zhromažďovaniu Vašich osobných údajov na našich webových stránkach môžete vo všeobecnosti tým, že vo svojom webovom prehliadači nastavíte možnosť „Nesledovať“. Naša webová stránka berie do úvahy signál „Nesledovať“, ktorý Váš webový prehliadač pošle na všetky webové stránky.

Zabrániť zhromažďovaniu Vašich osobných údajov pomocou aplikácie Facebook Pixel na týchto webových stránkach môžete kliknutím na nasledujúci odkaz. Súbor cookie odhlásenia je nastavený tak, aby zabránil zhromažďovaniu Vašich údajov pri budúcich návštevách tejto stránky. Disable Facebook Pixel 

TLAČIDLÁ ZDIEĽANIA

Naša webová stránka obsahuje tlačidlá na zdieľanie stránok na sociálnych sieťach Facebook, Google Plus, Instagram, Linkedin, Pinterest, Tumblr, Twitter, XING a Youtube.

Tlačidlá sú ideálne navrhnuté v zmysle ochrany osobných údajov návštevníkov našich stránok, nakoľko skript (počítačový program) umiestnený za tlačidlami nezhromažďuje ani nespracúva žiadne osobné údaje. Presné informácie o funkcii tlačidiel poskytuje spoločnosť Heise Verlag ako vydavateľ IT journal c’t a ako vývojár týchto tlačidiel.

Návštevníci našich webových stránok, ktorí chcú zdieľať naše stránky, budú presmerovaní na stránky „Zdieľať“ na príslušných platformách sociálnych médií. Podrobné informácie o ochrane Vašich osobných údajov pri používaní tohto zdieľania poskytujú príslušné stránky sociálnych médií.

Facebook,
Google Plus,
Instagram,
Linkedin,
Pinterest,
Twitter,
XING.

VAŠE PRÁVA

Právo súhlas kedykoľvek odvolať (článok 7 ods. 3 Nariadenia)

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, a to rovnakým spôsobom, akým ste nám ho udelili. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Právo na prístup k osobným údajom (článok 15 Nariadenia)

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom (ich kópie), ako aj na doplňujúce informácie v rozsahu stanovenom článkom 15 Nariadenia.

Vo väčšine prípadov Vám tieto kópie Vašich osobných údajov a doplňujúce informácie poskytneme v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto informácií požiadate elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu osobných údajov (článok 16 Nariadenia)

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Toto právo Vám však umožňuje žiadať od nás, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnili Vaše osobné údaje, ak sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne.

Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“) (článok 17 Nariadenia) 

Máte právo požadovať od nás výmaz Vašich osobných údajov, a to bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva, napríklad v prípade, ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo spracúvali, ak odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, ak namietate spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia alebo ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú nezákonne. Toto Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18 Nariadenia)

V zákonom stanovených prípadoch máte právo od nás žiadať, aby sme prestali spracúvať Vaše osobné údaje, napr. ak namietate správnosť osobných údajov, ktoré o Vás máme (avšak len počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť Vašich osobných údajov), ak spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Vašich osobných údajov, pričom namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia alebo namietate výmaz Vašich osobných údajov, ktoré my ako prevádzkovateľ už nepotrebujeme a chceme ich vymazať, avšak potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenosnosť osobných údajov (článok 20 Nariadenia)

Máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na výmaz osobných údajov.

Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov (článok 21 Nariadenia)

Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na našom legitímnom oprávnenom záujme, máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov.

V prípade, ak podáte námietku a my nepreukážeme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie Vašich osobných údajov, nebudeme Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať.

Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (článok 22 Nariadenia)

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (§ 100 Zákona; článok 77 a 79 Nariadenia) 

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore so zákonom a s nariadením, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 064 220 (ďalej len „Úrad“) alebo inému príslušnému orgánu najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. 

Návrh na začatie konania (ďalej len „návrh“) musí obsahovať

 1. meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
 2. označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
 3. predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
 4. dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
 5. kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy Zákona alebo Nariadenia, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

Vzor návrhu na začatie konania pred Úradom je zverejnený na webovom sídle Úradu.

Bez toho, aby bolo dotknuté Vaše právo domáhať sa ochrany svojich práv na základe návrhu na začatie konania pred Úradom, máte tiež právo domáhať sa svojich práv na vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej republiky, ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania Vašich osobných údajov v rozpore s Nariadením došlo k porušeniu Vašich práv ustanovených v Nariadení.